Lees hier de algemene voorwaarden van Matthijs Jonker Fotografie zoals deze toepassing zijn bij het fotograferen. 

algemene voorwaarden

Matthijs Jonker Fotografie
Welheugte 18
9403GG Assen
KvK-nummer 65043316

laatste update: 11 februari 2020 

inhoud

artikel 1. definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Matthijs Jonker Fotografie (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten  hierna: opdrachtgever)
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Matthijs Jonker – Matthijs Jonker Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. Waar fotograaf staat wordt tevens videograaf of filmer begrepen.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912  

artikel 2. toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en
  voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

artikel 3. aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte.
 2. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn inclusief BTW, reistijd binnen Nederland en reiskosten binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.
 3. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Na of bij aanvaarding zal tussen partijen een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld.
 4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum waarop fotograaf het aanbod deed.
 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal
  opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. Voor nieuwe overeenkomsten of aanvulling van deze overeenkomst doet fotograaf een nieuw aanbod of prijsopgave.  

artikel 4. aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen. 

artikel 5. uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf is gerechtigd een assistent fotograaf of stagiaire mee te nemen en de opdracht deels door deze derde uit te laten voeren. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 3. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage en/of video-opnamen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 4. Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, contrast, helderheid en uitsnede. Fotograaf zal nadrukkelijk geen nabewerking toepassen op bestaande elementen, zoals het verwijderen van deze elementen of extreme nabewerking toepassen, zoals het wijzigen van lichaamsproporties.
 5. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop opdrachtgever geen invloed heeft.
 6. Opdrachtgever mag een wensenlijst leveren aan Matthijs Jonker Fotografie, waarin gewenste beelden, zoals groepsfoto’s of namen van personen zijn opgenomen. Matthijs Jonker Fotografie zal zijn uiterste best doen om deze beelden te vervaardigen, maar is daarbij mede afhankelijk van de omstandigheden en kan niet garanderen dat deze foto’s geleverd kunnen worden.
 7. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. 

artikel 6. verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder doch niet uitsluitend het tijdig ter beschikking stellen van een dagplanning aan fotograaf, waaronder docht niet uitsluitend begrepen gegevens van de locaties en noodzakelijke telefoonnummers, waaronder die van de ceremoniemeester.
 3. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor geschikte fotolocaties, waarbij opdrachtgever tevens zorg dient te dragen voor toegang tot die locatie en toestemming om op die locatie te mogen fotograferen. Indien hiermee kosten gemoeid gaan, zijn deze voor rekening van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat er geen andere professionele of beroepsfotograaf werkzaam is gedurende de huwelijksdag.
 5. Opdrachtgever dient te voorkomen dat derden tijdens essentiële momenten, waaronder doch niet uitsluitend het ja-woord, flitsen of andere hinderlijke handelingen plegen.

artikel 7. fotoalbum

 1. Albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen, zonder inmenging door opdrachtgever.
 2. Fotograaf maakt een concept albumontwerp nadat de foto’s aan opdrachtgever zijn geleverd.
 3. Opdrachtgever mag maximaal 5 keer kosteloos wijzigingen met betrekking tot het ontwerp laten doorvoeren.
 4. Voor extra wijzigingen zal fotograaf extra kosten in rekening brengen, welke vooraf door fotograaf aan opdrachtgever zullen worden medegedeeld.
 5. Binnen 14 dagen nadat opdrachtgever wijzigingen heeft doorgegeven, levert fotograaf een nieuw conceptontwerp.
 6. Binnen 1 maand na levering van het conceptontwerp dient opdrachtgever akkoord te geven op het ontwerp, althans wijzigingen door te geven. Wanneer fotograaf binnen 1 maand geen terugkoppeling heeft gekregen, althans geen inhoudelijke wijzigingsverzoeken heeft ontvangen, beschouwd fotograaf dit als akkoord op het ontwerp en zal fotograaf het album laten drukken.
 7. Na bestelling wordt het album binnen ongeveer 6 weken geleverd. Fotograaf maakt melding van langere levertijd, wanneer daar sprake van is.
 8. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering per gewone post. 

artikel 8. levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotograaf levert foto’s in hoge resolutie JPG. Fotograaf levert uitdrukkelijk geen onbewerkte bestanden (RAW).
 3. Fotograaf levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct. Foto’s buiten deze selectie worden nimmer aan opdrachtgever geleverd.
 4. Fotograaf levert de fotobestanden ongeveer 6 weken na de trouwdatum.
 5. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 6. Foto’s worden geleverd via bestandsuitwisselingdienst Wetransfer, tenzij anders overeengekomen.
 7. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post. 

artikel 9. vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op diens website.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan
  opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door
  fotograaf gehanteerde prijzen.
 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.  

artikel 10. betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn.
 4. De aanbetaling dient tevens ter definitieve reservering van de datum en vergoeding van de kosten en werkzaamheden in aanloop naar de opdracht op de afgesproken datum.
 5. De eindfactuur dient te worden voldaan bij of voor levering van de fotobestanden. 

artikel 11. annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al diens werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de
  opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf de aanbetaling voor de opdracht in rekening.
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.  

artikel 12. klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

artikel 13. auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.
 8. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 9. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 10. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.  

artikel 14. portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, folders en brochures, digitaal en/of analoog portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
 2. Fotograaf kan de foto’s aan derden verkopen, zoals maar niet uitsluitend, stockfotobureaus. In geval van duidelijke herkenbaarheid van één of meerdere personen zal fotograaf de opdrachtgever hiervan in kennis stellen.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

artikel 15. aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of filmmateriaal.
 3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal 6 maanden bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.
 4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer opdrachtgever niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, waaronder doch niet
  uitsluitend het voorkomen dat derden flitsen tijdens belangrijke fotomomenten of de hinderlijke aanwezigheid van derden waaronder andere professionele fotografen of videografen.
 6. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag. 

artikel 16. wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.  

artikel 17. rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

artikel 18. privacy/geheimhouding

 1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Matthijs Jonker Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt. Lees hierover meer in onze privacy verklaring.
 2. Alle foto’s in onze promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Mocht er onverhoopt een beelddrager op de websites van Matthijs Jonker Fotografie gepubliceerd zijn waar geen toestemming voor gegeven is dan kunt u ons het beste hierover bellen via 06-40980679. Ook kunt u een email sturen naar privacy@matthijsjonkerfotografie.nl. Wij zullen dan direct stappen ondernemen zodat deze beelddrager niet meer op de desbetreffende site van Matthijs Jonker Fotografie gebruikt zal worden.

belangrijke informatie

» lees hier de privacy verklaring
» lees hier meer het gebruik van cookies
» lees hier de algemene voorwaarden
» vragen? vragen!

adres Voorstebree 3, 9403 JD Assen
telefoon 06 4098 0679
email hallo@matthijsjonkerfotografie.nl
facebook messenger gebruik deze link

kvk 65043316
iban NL32 KNAB 0255 0361 91